മാധ്യമസ്ഥാപനങ്ങളുടെ അധ:പതനം ഇങ്ങനെ | India Today GM insults President | NEWS INDIA MALAYALAM

ആദിവാസിയെ പിന്തുണക്കരതെന്ന് ഇന്ത്യ ടുഡേയുടെ തലവന്റെ ആഹ്വാനം! മുര്‍മു ജയിച്ചപ്പോള്‍ പണി പാളി; മാധ്യമസ്ഥാപനങ്ങളുടെ അധ:പതനം ഇങ്ങനെ Website - www.newsindiamalayalam.com Youtube - NEWS DAY MALAYALAM Facebook - NEWS DAY MALAYALAM Youtube - NEWS INDIA MALAYALAM Facebook - NEWS INDIA...