ഇതാണ് രാജ്യത്തിന്റെ കരുത്ത് India To Send Humanitarian Aid, Medicines To Ukraine NEWSINDIA MALAYALAM

യുദ്ധത്തില്‍ ഇന്ത്യയുടെ നിര്‍ണ്ണായക ഇടപെടല്‍ അനുമതി നല്‍കി റഷ്യയും; ഇതാണ് രാജ്യത്തിന്റെ കരുത്ത് Website - www.newsindiamalayalam.com Youtube - NEWS DAY MALAYALAM Facebook - NEWS DAY MALAYALAM Youtube - NEWS INDIA MALAYALAM Facebook - NEWS INDIA MALAYALAM NEWS INDIA...